22
چهار شنبه 10 اردیبهشت 1399
شماره 7929
جامعه
23023618
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

بلاتکلیفی یک میلیون داوطلب کنکور

گزارش خبری
​​​​​​​مسئله آموزش درسی در کرونا تبدیل به یک چالش بزرگ برای آموزش و پرورش ایران شده و این روزها مصایب تدریس از راه دور در صدر خبرهای کشور است.
گزارش
همشهری: برای مردمی که کرونا زندگی روزمره آنها را فلج کرده و بیش از دو‌ماه است در قرنطینه به‌سرمی‌برند، آلودگی آب تهران به ویروس کرونا، شایعه‌ای است نگران‌کننده که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شود.
گزارش همشهری از بیمارستان صحرایی کرونا در تهران؛ 40روز بعد

نقاهتگاه درخواب

گزارش
هزارتختِ خالی سرباز وظیفه را محاصره کرده.