اخبار کوتاه/شهر

سازمان متروپلیس اقدامات مؤثر و پیشرو شهرهای جهان برای پیشگیری از شیوع و مهار ویروس کرونا را در سایت شهرهای حامی سلامت جهانی برای بهره‌برداری و الگوسازی در دسترس همگان قرار می‌دهد.