22
دو شنبه 1 بهمن 1397
شماره 7584
جامعه
23023618
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس و اجبار پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان باردیگر موضوع فرارمالیاتی پزشکان را داغ کرده است

مالیات پزشکان زیرذره بین

گزارش
داستان پرداخت مالیات پزشکان و حاشیه‌های فرارمالیاتی این قشر از روزهای گذشته سروصدای بسیاری را به پا کرده است