6
دو شنبه 1 بهمن 1397
شماره 7584
شهر-۲
23023614
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دیدگاه 10 فعال زن از رویکردهای مدیریت شهری در برابر زنان

نگاه شهر به زنان تغییر می‌کند

گزارش
حضور 6عضو زن در شورای شهر تهران، انتصاب 2زن به سمت شهردار منطقه و انتصاب یک زن به سمت معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تهران