20
دو شنبه 8 اردیبهشت 1399
شماره 7927
موسیقی
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
محسن رجب‌پور از تهیه‌کنندگان قدیمی موسیقی و مدیرعامل مجمع صنفی تولید‌کنندگان آثار موسیقی و شنیداری است.

تماشای کیهان زیر آسمان‌های جهان

با کیهان کلهر که در سال‌98 جهانگرد موسیقی بود، همسفر شده‌ایم با 84 اجرا در 39 شهر از ‌ 11 کشور به همراه 9گروه
وقتی با خودش در میان می‌گذارم که محاسباتم از اجراهایش در سال 98نتیجه‌ای شگفت‌انگیز با این اعداد عجیب را دربرداشته، سر ذوق می‌آید.