تجویز اشتباه برای بازار مسکن

بروز رکود تورمی در بازار مسکن تأیید شده است؛ چراکه باوجود کاهش شدید تعداد معاملات در این بازار، رشد قیمت همچنان ادامه دارد و تنها چیزی که می‌تواند ترمز این افزایش قیمت را بکشد، توقف ورود نقدینگی به این بازار است؛