آیا طالبان آمریکا را شکست داده است؟

بعد از سقوط ویتنام جنوبی در سال 1975، بحثی در واشنگتن درگرفت بر سر اینکه مقصر اصلی شکست آمریکا در جنگ ویتنام کیست.