پازل قدرت در عراق کامل شد

نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی از سوی بسیاری از تحلیلگران به معنی آغاز عصری تازه در عراق و ورود چهره‌های تکنوکرات به دایره مدیریت این کشور است
سرانجام ماراتن سیاسی عراقی‌ها به پایان رسید و پرونده انتخابات بعد از گذشت 4‌ماه بسته شد.