21
پنج شنبه 13 بهمن 1401
شماره 8706
پرونده1
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

فرح در پاریس ساندویچ می‌فروخت

بیشتر بدانیم
فرح به‌دلیل اینکه پیشینه دو همسر قبلی شاه را نداشت تا مدت‌ها پس از راهیابی به دربار، در حاشیه بود.

ملکه تاریکی

چهره واقعی فرح پهلوی به روایت نزدیکان
گزارش
یکی از بهترین کتاب‌ها برای روشن ساختن زوایای پنهان زندگی، شخصیت و کارنامه فرح پهلوی، خاطرات مینو صمیمی، کارمند دفتر اوست.