تغییر استراتژی بودجه‌ریزی شهرداری تهران

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری برنامه‌های‌پیش روی این اداره کل در زمینه بازنگری و بهبود نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری تهران را تشریح کرد.