سامانه‌های ضروری شهر به حالت عادی برگشت

سخنگوی شهرداری تهران گفت: سامانه‌های ضروری شهر به مرور به حالت عادی برگشته و فعالیت خود را انجام می‌دهند.