صدور ٨٠٠هزار قبض ایمنی برای ساختمان‌های فاقد تأییدیه ایمنی

٨٠٠هزار قبض ایمنی برای ساختمان‌های مسکونی ١٢طبقه به بالا و ساختمان‌های غیرمسکونی که فاقد تأییدیه ایمنی هستند صادر و توزیع شده که مهلت پرداخت آنها تا خرداد‌ماه امسال تمدید شده است.