ظریف: مذاکره بستگی به رفتار آمریکا دارد

وزیر امور خارجه ایران می‌گوید: ایران در شرایط فعلی، هم قادر به فروش نفت خود است و هم می‌تواند اقتصاد خود را حفظ کند.