میراث گرانبهای امام

حتی در میان رهبران خیراندیش و مصلح جهان معاصر، بروز و ظهور فاصله قدرت، درک و فهم آنان با پیروان‌شان همواره مایه مباهات بوده است.