شرکت ظریف در کنفرانس بازسازی عراق

سخنگوی وزارت امور خارجه از شرکت وزیر امور خارجه در کنفرانس بازسازی عراق به میزبانی کویت خبر داد