فراتر از « همان مردم»

همه آمدند؛ یک‌صدا به فراخوان وطن؛ به ضیافت میهن. هم بیعت است و هم لبیک و هم رفراندوم است و هم فراتر از این همه. امسال شعارها در شب جشن انقلاب نیز رساتر بود. پرطنین‌تر بود.