خوددریافت بطری‌پلاستیکی

استفاده از دستگاه‌های خودکار که بطری پلاستیکی و قوطی فلزی کنسرو دریافت می‌کنند، هنوز همه‌گیر نشده است
مدتی است که در بعضی مراکز خرید دستگاه‌های خودکار دریافت پلاستیک به چشم می‌خورد.