ضایعات مرغ عامل تصادف زنجیره‌ای

ریختن ضایعات مرغ در بزرگراه سطح آنجا را آنقدر لغزنده کرد که 14خودرو به‌صورت زنجیره‌ای با یکدیگر تصادف کردند.