18
پنج شنبه 12 تیر 1399
شماره 7977
ادب‌وهنر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
انتخاب دبیران جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در این سال‌ها، کار سهل‌الممتنعی بوده. آسان از آن جهت که افراد باتجربه در حوزه تئاتر برای پذیرش این سمت هستند و سخت از آن جهت که دلایلی چون سلیقه‌های شخصی مدیران، ‌نبود بودجه متناسب و شرایط سخت تئاتری باعث می‌شود که کسی با توجه به مشکلات پیش‌رو، پیشنهاد دبیری را قبول نکند.
با ت0وجه به زمزم0ه‌ه0ای تغیی0ردر رس0انه ملی بعد از گذشت 5سال در شهریور‌ماه سال‌ج0اری، ع0بدالعلی علی‌عسگری در صدا و سیما باقی می‌ماند.
هادی مظفری از مراحل پایانی بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران می‌گوید

تعطیلی طولانی

پایان بازسازی یک‌ماه دیگر، بازگشایی سه‌ماه دیگر
اردیبهشت1397 که موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرد پس از 40سال برای نخستین‌بار بازسازی گسترده خود را آغاز می‌کند، بسیاری از اینکه نقص‌های کوچک و بزرگی که در طول سال‌های گذشته به ساختمان موزه وارد شده برطرف می‌شود و موزه پس از سال‌ها روزآمد می‌شود، خوشحال شدند.