8
یکشنبه 2 تیر 1398
شماره 7692
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
هر بار که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود بحث داغ یارانه‌ها در محافل کارشناسی و اقتصادی روی میز قرار می‌گیرد.
ارز 4200تومانی؛ تصمیمی یک‌شبه که بیش از 50هزار میلیارد تومان یارانه پنهان جدید خلق کرد؛ تصمیمی که حالا دیگر بیش از یک سال از عمر آن می‌گذرد اما هنوز که هنوز است سرفصل انتقادهای اقتصاددانان از دولت است.
نظام یارانه‌ای در ایران چه نتایجی داشته است؟

یارانه؛ درد یا مرهم

سیاسیون جنگ به راه می‌اندازند و اقتصاددانان به‌دنبال راهکاری می‌گردند تا چرخ‌های زندگی متوقف نشود.
سابقه دخالت دولت‌ها در بخش اقتصادی درقالب اعطای یارانه، به دوران آغاز جنگ جهانی دوم، سال1945 باز‌می‌گردد؛ دورانی که رکود و بحران‌های اقتصادی، تورم شدید و محدودیت شدید منابع باعث شد مکتب‌های جدید اقتصادی شکل بگیرد.
PDF یکشنبه 2 تیر 1398
کوتاه درنگ
دولت در ایران و البته در جاهای دیگر دنیا، وظایف مختلفی دارد که باید انجام بدهد.