زنان کودک

امسال 6هزار و 765 نفر در خراسان‌های شمالی و رضوی در سن پایین ازدواج کرده‌اند
روزها می‌گذرد. او دلتنگ مدرسه است. جلیل می‌آید و می‌رود و صحرا روی خوش نشان نمی‌دهد، اما به اجبار یکی دو سال بعد تسلیم می‌شود