07
دو شنبه 17 شهریور 1399
شماره 8031
شهر-۲
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

جای خالی ظرفیت مدیریت شهری در مواجهه با بحران

یادداشت
کووید 19بحرانی جهانی است که تمامی شهرهای جهان و محیط پیرامونی آن‌را درگیر کرده است.

لطمه 33درصدی کرونا به درآمد‌های شهر

گزارشی که دیروز خزانه‌دار شورای شهر ارائه کرد نشان می‌دهد برای بهبود وضعیت مالی شهرداری بسته محرک اقتصادی باید مورد بازنگری قرار گیرد / شورای شهر تهران به طرح‌هایی درباره انضباط مالی، حفاظت از کارگران و هوشمند‌سازی‌ یارانه‌های شهرداری رأی مثبت داد
شورا
شورای شهر تهران دیروز بعد از وقفه یک هفته‌ای تعطیلات محرم 5دستور جلسه داشت که نتیجه‌اش 4مصوبه بود.