22
دو شنبه 17 شهریور 1399
شماره 8031
صفحه دوم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
در میان نزاع میان عارفان و فقیهان و فیلسوفان، بودند برخی از نوادری که نه این بودند و نه آن یا هم این بودند و هم آن. به هیچ دسته‌ای تعلق نداشتند و درعین‌حال مورد احترام و تکریم همه بودند.
تابستان 1322، مرحوم منوچهر مهران یکی از پیشروترین نشریه‌های ورزشی تاریخ ایران را منتشر کرد.
نان سیلو و انتخابات آزاد

شیرینی پیروزی

قنادی نوشین کیک تولد چرچیل را پخت
آذر 1322 تهران در تب و تاب اشغال و قحطی و تیفوس می‌سوخت که بی‌خبر مهمانانی بی‌دعوت و ناخوانده به طور ناشناس از لندن و واشنگتن و مسکو با اسم رمز «یورکا» زیرسقف عمارتی قدیمی جمع شدند تا تهران را پل پیروزی بزرگ خود کنند.