شنبه ‌ها پسماند ، بی‌پسماند!

شنبه‌ فقط روز شروع مدرسه نیست؛ شنبه‌ها از این به بعد اسم دیگری هم دارند: «شنبه‌های بدون‌پسماند!»؛ شنبه‌هایی که فعلاً فقط برای دانش‌آموزان اجرا می‌شود تا در مدرسه‌هایشان، زباله تحویل بدهند و مبلغی را دریافت کنند.