12
یکشنبه 25 اسفند 1398
شماره 7905
ادب‌وهنر
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پیرانِ دیرِ هشتاد

جشن تولدی زودهنگام برای مفاخری که در سال 1399 به 80سالگی می‌رسند
بسیار بیش از اینها هستند، متولدانِ 1319.کسانی که اگر بودند، این جمعِ نازنین، گرم‌تر می‌شد.