جمال‌شناسی شعر سنایی در شهر کتاب

نشست جمال‌شناسی شعر، امروز در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود