معتمدان سفید‎پوش مردم

آنچه در روز منتسب به پزشکان می‌تواند مطرح شود، ماهیت نوعدوستی، از‌خود‌گذشتگی و بزرگواری است که در جامعه پزشکی نسبت به بیماران، دردمندان و نیازمندان وجود دارد.