18
پنج شنبه 8 اسفند 1398
شماره 7892
جامعه
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد تهران مرکز می‌گوید: شیوع ویروس کرونا به ایران محدود و غیرمنتظره، ‌عجیب و مایه شرمساری نیست، اما آنچه غیرطبیعی و زیانبار و شیوع آن بیشتر از ویروس کروناست، تولید و انتشار سریع و گسترده اخبار نادرست، جعلی و نگران‌کننده است که وحشت کاذب از کرونا را موجب شده است.
گزارش همشهری از صف‌آرایی جمعی در برابر یک ویروس و اقدامات خودجوش مردمی برای مواجهه با ویروس کرونا

موج مردمی مبارزه با کرونا

گزارش
در روزهایی که جدیدترین گونه از سلسله‌ ویروس‌های تاج‌دار کرونا، دنیا را درنوردیده و در ایران هم با سرعت باد، از شهری به شهر دیگر می‌رود،