بنزین سفر؛ معلق میان پاستور و بهارستان

مجلس تصمیم گرفته به هر خودرو 60لیتر بنزین به‌عنوان سهمیه نوروزی اختصاص دهد اما خبرهای دریافتی نشان می‌دهد، این موضوع با سیاست‌های دولت و همینطور سیاست جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در تضاد است.