کاهش مصرف «شیشه»

خبر روز
با انجام اقدامات پیشگیرانه رتبه مصرف «شیشه» از دومین ماده مخدر مورد مصرف در کشور در سال 90 با 26 درصد به 8 درصد در سال 1394 کاهش یافته است.