احتمال ادغام چندسازمان برای حفظ محیط‌زیست

سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌دنبال ادغام سازمان منابع طبیعی درون خود و یکپارچه‌کردن امر حفاظت از طبیعت است
ادغام سازمان‌هایی که یکی وظیفه حفاظت از 10درصد از اراضی سرزمین در مناطق چهارگانه‌شده را و دیگری وظیفه بهره‌برداری از آن را دارد آیا منجر به بهبود شرایط محیط‌زیست کشور می‌شود؟ ادغام سازمان‌هایی که به دلایل مختلف ناکارآمد هستند، آیا منجر به توانمندشدن آنها خواهد شد؟