چرخش‌ همسایه جنوبی

تغییر لحن و موضع مقامات اماراتی در قبال ایران به‌طور گسترده از سوی رسانه‌های منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته است
در فضای پرآشوب خاورمیانه، تنها یک بمب خبری قادر است برای ساعاتی سایر اخبار و تحولات را به حاشیه رانده و توجه افکار عمومی را به‌خود جلب کند؛ سفر هیأت نظامی امارات به تهران روز سه‌شنبه این بمب خبری بود!