برنامه‌های شهرداری برای ساخت مسکن

طرح مسکن اجاره‌ای که از سوی شهرداری مطرح و با استقبال دولت روبه‌رو شده بود، به شکل جدی در حال پیگیری است.