برزیل، صحنه انتخابات دوقطبی

بیش از 100میلیون واجد شرایط دیروز در برزیل پای صندوق‌های رأی حاضر شدند تا رئیس‌جمهور این کشور، استانداران، اعضای مجلس و همچنین نمایندگان مجالس استانی را انتخاب کنند.