پیوند نوسازی «مکان سکونت» با «فضای سکونت» از طریق برنامه توسعه محله‌ای

عضوکمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، تصریح کرد: برای نخستین‌بار موضوع نوسازی محل سکونت به فضای سکونت پیوند خورده و پیوستگی ماهوی و شکلی میان این دو مقوله در نوسازی مورد توجه قرار گرفته است.