15
شنبه 26 بهمن 1398
شماره 7881
سبک زندگی
23023100
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
کلید و رمز یک ارتباط موفق اعتماد است. یعنی رفتارهایی که توأم با اعتماد باشد می‌توانیم آن رفتار را با کیفیت، اثربخش و مستمر کنیم.
آیا سیاستگذاران کلان آموزشی کشور باید به دنبال هدایت همه جوانان کشور به تحصیل در دانشگاه‌ها باشند. تفاوت‌های فردی در جوامع بشری یک اصل مسلم است و برهمین اساس انسان‌ها از یکدیگر تمایز می‌یابند.
«قوچ حصار،روستایی در جنوب پایتخت و سه کیلومتر دورتر از تهران است. مردم عمدتا اتباع خارجی آن دور از همه امکانات زندگی می کنند و خدماتی از شهر نمی گیرند.
اداره پست در زمان قاجاریه . ماموران در حال مهر و موم کردن نامه هایی هستند که قرار است به دست صاحبانشان برسد.

چگونه دوباره اعتماد کنیم؟

اعتماد در یک جامعه چگونه شکل می‌گیرد، چگونه از بین می‌رود و مراحل بازسازی آن میان افراد یک جامعه و در سطح جامعه به چه صورت خواهد بود؟
اعتماد و صداقت از عوامل مهم در هر رابطه و نهاد اجتماعی است. اعتماد در سطح جامعه یکی از مفاهیم بسیار مهم در علوم اجتماعی است که عاملی برای تعامل بین نسل‌های مختلف در جامعه به شمار می‌رود.