دست‌انداز ارزی پیش پای صادرات
دولت 4شیوه را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تعیین و تأکید کرده تاجرانی که به یکی از این 4شیوه، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانند مشمول مالیات و جریمه خواهند شد و متخلف محسوب می‌شوند.