جمع‌آوری پل فرسوده گیشا در گرو مدیریت ترافیک
گیشا در آستانه تحول بزرگی قرار دارد. پل گیشا به‌عنوان نماد 45ساله این محله با تغییرات بزرگی مواجه خواهد شد.