3
یکشنبه 26 اسفند 1397
شماره 7628
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

برنامه، بودجه و شفافیت در کمیسیون‌های ماده 100

یادداشت
براساس قانون مصوب برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران1402-1398 و لایحه بودجه‌1398 شهرداری تهران، سال پیش‌رو برای حوزه ‌شهر‌سازی‌ و کمیسیون‌های ماده100، سالی متفاوت با سال‌های گذشته است که به‌نظر می‌رسد این ضرورت وجود دارد که ابعاد آن در هر کدام از حوزه‌های مذکور مورد توجه قرار گیرد.
ویژه
طرح هنر برای همه که 12اسفند مورد موافقت شهردار تهران قرار گرفته بود
پیروز حناچی: هدف نهایی شهرداری افزایش مسافران مترو از 2میلیون تا 7میلیون در روز است

خط 7مترو در ایستگاه ایمنی

گزارش
نقشه متروی تهران با یک خط کمربندی کامل می‌شود، خطی که به شکل یک مسیر دایره شکل خطوط دیگر را به هم وصل می‌کند.