گسترش بیمه تکمیلی رایگان برای کارکنان شهرداری

مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران از اختصاص بیمه تکمیلی رایگان 500هزارتومانی به کارکنان رسمی زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی شهرداری تهران خبر داد