تجمع ضد آمریکایی در سراسر کشور

تجمع مردم کشورمان در پی خروج آمریکا از برجام