ورود به دوره ترسالی مبنای علمی ندارد

بارندگی‌های ماه‌های اخیر که در اکثر نقاط کشور از اواخر اسفند شروع شد و تا همین چند روز پیش ادامه داشت، باعث شده تا برخی از کارشناسان شرایط آبی کشور را مطلوب ارزیابی کنند و بر این باور باشند که دیگر زمان خشکسالی ایران رو به پایان بوده و کشور در مرحله ورود به دوران ترسالی قرار گرفته است.