چرا پیوستن به بریکس برای ایران مهم است؟

اهمیت اصلی گروه بریکس در هدف و کشورهای عضو این گروه خواهد بود. هدف آن ایجاد اقتصادی جدید و به دور از سیاست‌ورزی‌های کشورهای غربی است.