مراقب این علائم در خود باشید

در آرامش و با طمأنینه به درون خود رجوع کنیم و ببینیم امروز ذهن‌مان مشغول چه خبرهایی بوده است و این خبرها چه میزان اهمیت دارند.