با مردم

برای پاکبان‌های زحمتکش که زباله جمع‌آوری می‌کنند یا کارگران زحمتکشی که مسئول آبیاری فضاهای سبز هستند، دوره‌های آموزشی برگزار شود تا هم در نظافت شهر دقت بیشتری صورت گیرد و هم آب و سرمایه کمتری هدر رود.