صبا در فراموشی

مرکز نمایش‌های آیینی صبا زیستگاه روباه‌های پایتخت شده
مرکز هنرهای نمایشی صبا، یکی از پروژه‌هایی است که شرکت توسعه فضاهای فرهنگی کلنگ ساخت آن را با کمک سرمایه‌گذار خصوصی اوایل دهه 80 به زمین زد.