همچنان در جنگ‌های طبقاتی

کن لوچ، هنوز در 82 سالگی، در فیلم‌هایش باورهای سیاسی‌اش را به تصویر می‌کشد و غمخوار و حتی فراتر از آن، مدافع طب0ق0ه کارگر است؛ ف0ی0لم جدید او، «Sorry We Missed You»، نیز مؤید دغدغه‌های سیاسی این کارگردان انگلیسی است.