انتخاب از میان عادت‌ها

عادت‌ها تا زمانی که در ذهن ما ریشه دارند تقدیر شمرده نمی‌شوند. می‌توانیم دست به انتخاب عادت‌هایمان بزنیم، به‌شرطی که بدانیم چگونه این کار را بکنیم.