عملکرد شورای رقابت در ترازوی نقد

محسن بهرامی‌ارضی‌اقدس، عضو شورای رقابت در گفت‌وگو با همشهری به حرف‌وحدیث‌های مطرح شده درباره شورای رقابت پاسخ می‌دهد
وقتی سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی با تصویب مجلس به قانون تبدیل شد، شورای رقابت نیز برای کمک به تحقق اهداف مدنظر این قانون به ‌وجود آمد تا به رقابتی‌شدن اقتصاد، افزایش بهره‌وری و رفع انحصار کمک کند.