خودروسازان؛ مکلف به واگذاری شرکت‌های زیان‌ده

یکی از عیوب خودروسازان، وجود شرکت‌های زیرمجموعه است و به این شرکت‌ها گفته شده تا اموال مازاد و شرکت‌های زیرمجموعه زیان‌ده خود را واگذار کنند.